Terms of use

Algemene gegevens

 • Bedrijfsnaam: Marco Polo Study
 • Adres: Paulinastraat 89, 2595GH, Den Haag
 • Telefoonnummer: 06 41 41 88 66
 • Kvk- nummer: 68779127
 • Website: www.marcopolo.study

Artikel 1: Definities

 1. Marco Polo Study: de bemiddelingsorganisatie tussen de student en de onderwijsinstelling. Marco Polo Study biedt advies, informatie en bemiddeling met als doel overeenkomsten te realiseren tussen de student en de onderwijsinstelling.
 2. Algemene Voorwaarden: dit document.
 3. Onderwijsinstelling: elk universiteit, hogeschool, taalschool of andere onderwijsinstelling bij wie de student een onderwijsprogramma gaat volgen.
 4. Student: de persoon die de voorwaarden het online aanmeldingsformulier heeft ingevuld en gestuurd aan Marco Polo Study en voor wie de bemiddeling is gedaan.
 5. Inschrijfformulier: het onlinedocument, waarmee de student aangeeft te willen deelnemen aan een door hem/haar gekozen onderwijsprogramma en verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Algemeen

 1. Onderwijsprogramma’s die via bemiddeling door Marco Polo Study gevolgd kunnen worden zijn bedoeld voor studenten die op de startdatum van het onderwijsprogramma 18 jaar en ouder zijn. Studenten die op de startdatum nog geen 18 jaar zijn, hebben toestemming nodig van een ouder of voogd, die persoonlijk contact dient op te nemen met Marco Polo Study. In dit geval worden alle verdere procedures zoals overeenkomsten, betalingen en bevestigingen in overleg met de ouder of voogd doorlopen.
 2. De werkzaamheden van Marco Polo Study bestaan uit het bemiddelen tussen de student en de onderwijsinstelling, waaronder begrepen kan zijn het regelen van de accommodatie ter plaatse, het aanvragen van het benodigde visum, de aanvraag voor de studiebeurs en het leggen van contact tussen de student en een contactpersoon in het land waar de student gaat studeren (‘buddy’).
 3. De accommodatie die Marco Polo Study voor de student kan regelen is altijd een kamer op de campus van de gekozen onderwijsinstelling. Marco Polo Study zal de voorkeur van de student doorgeven aan de onderwijsinstelling, maar kan geen garantie geven dat de voorkeur van de student ook daadwerkelijk beschikbaar is.

Artikel 3: Overeenkomst en inschrijving

 1. Tenzij anders vermeld komt er een overeenkomst tussen de student en Marco Polo Study tot stand, nadat de deelnemer zich heeft ingeschreven voor het onderwijsprogramma naar keuze via het daarvoor bestemde inschrijfformulier op de website www.marcopolo.study en deze inschrijving door Marco Polo Study is bevestigd.
 2. De student gaat ermee akkoord dat communicatie, facturering en verzending van automatische herinneringen plaatsvindt per e-mail. Marco Polo Study gaat hierbij uit van de juistheid van het opgegeven e-mailadres van de student.
 3. De verantwoording, dat de factuur ook daadwerkelijk per e-mail wordt ontvangen, draagt de student. Deze kan zich niet beroepen op mogelijke spamfilters en/of een ongeldig of onjuist e-mailadres voor facturering als mogelijke oorzaken voor het niet hebben ontvangen van een factuur.
 4. Nadat er een overeenkomst tot stand is gekomen dient de student binnen 14 dagen na verzending van de factuur een aanbetaling te doen van EUR 350,- en over te maken naar het op de factuur aangegeven rekeningnummer.
 5. Nadat de aanbetaling is ontvangen door Marco Polo Study zal Marco Polo Study beginnen met de bemiddeling. De aanbetaling zal uiteindelijk op de totaalfactuur in mindering worden gebracht als de student is geaccepteerd door de onderwijsinstelling in kwestie.
 6. Nadat de student is geaccepteerd door de onderwijsinstelling ontvangt hij een officiële bevestiging van deelname aan het onderwijsprogramma waarvoor de student zich heeft ingeschreven. Vervolgens dient de deelnemer binnen 30 dagen na ontvangst van de bevestiging de overeengekomen vergoeding voor de door Marco Polo Study verrichte werkzaamheden op een door Marco Polo Study aangewezen wijze voldoen.

Artikel 4: Onderwijstraject

 1. De student draagt de verantwoording voor het correct en naar waarheid invullen van alle formulieren en het tijdig en volledig uploaden van de gevraagde documenten. Tijdens het aanvraagproces legt de student tevens een voorselectietest af.
 2. Marco Polo Study geeft geen garantie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, dat wanneer het inschrijfformulier is ingevuld, de student ook daadwerkelijk geplaatst kan worden in het door de student gewenste onderwijstraject.
 3. Op basis van de aangeleverde documenten en de uitslag van de voorselectietest neemt Marco Polo Study contact op met de student en zal de student advies geven over het onderwijstraject dat passend voor hem/haar zou kunnen zijn. Op basis van dit advies en in overeenstemming met de student zal een aanvraag voor een onderwijstraject bij een specifieke onderwijsinstelling worden ingediend.
 4. De student gaat ermee akkoord en is zich ervan bewust dat voorwaarden van een onderwijsinstelling van toepassing (kunnen) zijn. Een maal ter plaatse valt de student onder de regels en voorwaarden van de betreffende onderwijsinstelling. Marco Polo Study heeft de student in de bemiddelingsperiode gewezen op deze regels en voorwaarden. De student is zelf verantwoordelijk voor naleving van deze voorwaarden.
 5. Tenzij anders aangegeven, zijn de aangeboden onderwijstrajecten gefinancierd door middel van een studiebeurs. De volgende kosten worden in ieder geval door deze studiebeurs gedekt: collegegeld, accommodatie die via de onderwijsinstelling wordt aangeboden en een maandelijkse toelage.
 6. Indien de student ervoor kiest om niet in de door de onderwijsinstelling aangeboden accommodatie te verblijven, komen de kosten voor de alternatieve accommodatie voor rekening van de student.

Artikel 5: Voortijdige annulering

 1. Wanneer de student na het doen van de aanbetaling de bemiddeling stop moet zetten wegens ziekte of familieomstandigheden (overlijden familielid in de 1e of 2e graad), dan zal Marco Polo Study de aanbetaling terugbetalen. In beide gevallen zal de student aan Marco Polo Study een schriftelijk bewijs moeten overleggen. Marco Polo Study behoudt zich het recht voor te beoordelen, of het document voldoende is en een geldige reden vormt.
 2. In het geval dat de student na het voldoen van de totaalfactuur en voor aanvang van het onderwijsprogramma heeft besloten te annuleren als gevolg van ernstige ziekte of overlijden van een naast familielid, zal Marco Polo Study de totaalfactuur onder aftrek van de aanbetaling aan de student terugbetalen. In beide gevallen dient een schriftelijke verklaring te worden overlegd aan Marco Polo Study. Marco Polo Study behoudt zich het recht voor te beoordelen, of het document voldoende is.
 3. In alle andere gevallen is restitutie van de aanbetaling of de totaalfactuur niet mogelijk.

Artikel 6: Reisdocumenten en verzekeringen

 1. Marco Polo Study is verantwoordelijk voor de visumaanvraag. Het is de verantwoordelijkheid van de student om voor aanvang van het onderwijsprogramma te beschikken over een geldig legitimatiebewijs en bewijs van de juiste vaccinaties.
 2. De student is verantwoordelijk voor de juiste documenten en verzekeringen met betrekking tot het verblijf in het buitenland, zoals een verzekering die de kosten dekt bij ongevallen, ziekte, verlies van persoonlijke eigendommen en aansprakelijkheid.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Marco Polo Study is niet aansprakelijk voor de inhoud van het onderwijsprogramma en de voorwaarden die worden gehanteerd en de eisen die worden gesteld door de onderwijsinstelling.
 2. De student is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden van de betreffende onderwijsinstelling. Indien de student deze niet naleeft of in staat is deze na te leven, dan kan Marco Polo Study niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan.
 3. Eventuele klachten over de inhoud en de voorwaarden van het onderwijsprogramma en de accommodatie moeten worden gemeld bij de betreffende onderwijsinstelling.
 4. De student is aansprakelijk voor schade door hem zelf veroorzaakt. Marco Polo Study kan niet aan aanbiedingen worden gehouden indien deze, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de student jonger dan 18 jaar is, zijn de ouders of voogd aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de student met de schade en met Marco Polo Study als het daarvoor aansprakelijke bedrijf bekend is geworden.

Artikel 8: Ontbinding en overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Marco Polo Study in de nakoming van enige verplichting jegens de student niet aan haar kan worden toegerekend in geval van een van Marco Polo Study’s wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichting van Marco Polo Study jegens de student geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Marco Polo Study kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend natuurrampen, staatsgrepen, burgeroorlogen, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
 2. Indien Marco Polo Study door omstandigheden, zoals beschreven in lid 1, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, en deze situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Marco Polo Study is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als zij als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
 3. Indien de student niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, die voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet (waaronder de verplichting tot (tijdige) betaling), alsmede indien sprake is van schuldsanering of faillissement, heeft Marco Polo Study het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten, of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de aan haar verder toekomende rechten, zonder dat Marco Polo Study om die reden tot enige schadevergoeding gehouden is. In dat geval is elke vordering die Marco Polo Study ten laste van de student heeft of verkrijgt, direct en ineens opeisbaar.

Artikel 9: Wijziging algemene voorwaarden

 1. Marco Polo Study behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht.
 2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden (bij gerechtelijke uitspraak) nietig blijkt of vernietigd mocht worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Artikel 10: Overige bepalingen

 1. Op de overeenkomst tussen Marco Polo Study en de student, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit de met Marco Polo Study gesloten overeenkomst, zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Den Haag.